ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ (Punjabi)

ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਦਦ

ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਲਈ 0117 342 6999 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਦਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮੂਨੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.thebridgecanhelp.org ਹੈ।

Experiences

All the staff have been so friendly and welcoming, and very kind. I was supported from the very first contact, and overall, could not have gone through the past few years without this wonderful service.  A major asset to our NHS service, and one that I hope is able to reach as many individuals as need it.